ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ

Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΑΘΗΝΑ


 


NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

                       MECHANICAL ENGINEERING SCHOOL THERMAL ENGINEERING SECTION

LABORATORY OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS

                     Prof. Dr.-­‐Ing. Emmanouil Kakaras Assist. Prof. Dr.-­‐Ing. Sotirios Karellas

 

 

 

        Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

 

 

 

Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης, Δρ. Παναγιώτης Γραµµέλης, Πλάτων Πάλλης, Εμμανουήλ Καραµπίνης

Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

 

 

10 Ιανουαρίου 2013

 

 

 

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά µε κάποιες από τις διαθέσιµες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη ισχύουν µόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του κειμένου.

Στο Διάγραµµα 1 παρουσιάζεται το κόστος ωφέλιμης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος. Στο Διάγραµµα αυτό εµφανίζεται το κόστος της θερµότητας σε €/kWhth , ενώ σε αυτό προστίθεται και η φορολόγηση και οι επιπλέον επιβαρύνσεις αναλόγως µε το είδος καυσίµου ή την χρησιµοποιούµενη ηλεκτρική ενέργεια. Από το καθαρό κόστος και τη φορολόγηση προκύπτει, στο ίδιο διάγραµµα, και η συνολική τιµή κόστους ωφέλιμης θερµικής ενέργειας.

 

Διάγραµµα 1:Κόστος ωφέλιμης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος.

ΣτοΔιάγραµµα2,συγκρίνεταιτοσυνολικόκόστοςτηςθερµικήςενέργειαςτωνδιαφόρωνειδώνθερµικού συγκροτήµατος µε ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου. Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιµή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση µε1,285€/lt.

Διάγραµµα 2:Σύγκριση Κόστους θερµικής ενέργειας από κάθε είδος θερµικού συγκροτήµατος µε κόστος από συνήθη Λέβητα Πετρελαίου 

Τα αποτελέσματα εµφανίζονται και µε τη µορφή πίνακα (Πίνακα 1). Στον πίνακα αυτόν παρατίθενται ο συντελεστής συµπεριφοράς (COP) ή ο βαθµός απόδοσης της κάθε τεχνολογίας (ως προς την κατώτερη θερµογόνο ικανότητα) καθώς επίσης και το κόστος αγοράς καυσίµου ή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή.


Πίνακας 1: Αποτελέσματα υπολογισµών κόστους θερµικής ενέργειας.

  


*
Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας έγινε σύµφωνα µε το οικιακό τιµολόγιο της ΔΕΗ, χωρίς χρονοχρέωση (Τιµολόγιο Γ1): Θεωρείται 3φασική παροχή ρεύµατος χωρίς νυκτερινό τιµολόγιο. Επίσης, θεωρείται ότι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί τις 800 kWhe ανά τετράµηνο. Εποµένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερµικών αναγκών αυτής θα τιµολογείται µε κόστος που αντιστοιχεί σε κλίµακα µεγαλύτερη από τις 800 kWhe ανά τετράµηνο.

** Ο υπολογισµός του κόστους ενέργειας Φ.Α. έχει υπολογισθεί µε βάση την κατώτερη θερµογόνο ικανότητα (Lower Heating Value, LHV). Το κόστος ενέργειας Φ.Α. µε βάση την ανώτερη θερµογόνο ικανότητα, όπως αυτό παρουσιάζεται στα τιµολόγια (Higher Heating Value, HHV) είναι 0,0832 €/kWhth. Το υπολογιζόµενο κόστος προκύπτει για µια κατανάλωση 2000 kWhth ανά τετράµηνο.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. 20701-3

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Βαθµοί απόδοσης: Όλοι οι βαθµοί απόδοσης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 είναι ως προς την κατώτερη θερµογόνο ικανότητα.

Πετρέλαιο: Για το καύσιµο αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και του Συνδέσµου Εταιριών Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ). Θεωρήθηκε πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες πηγές, στις 28/12/2012 είχε µέση τιµή αντλίας – λιανική τιµή 1,285 €/lt, ή 0,1281 €/kWhth (Θερµογόνος ικανότητα πετρελαίου 10150 kcal/kg και πυκνότητα 0,85kg/lt). Η τιµή αυτή προκύπτει από την τιµή διυλιστηρίου (0,630 €/lt), το περιθώριο κέρδους της εταιρίας- πρατηριούχου είναι 0,072 €/lt, ενώ οι φόροι και δασµοί ανέρχονται στα 0,583 €/lt. Η ανάλυση του κόστους του πετρελαίου καθώς επίσης και των φόρων και δασµών για 1000 λίτρα πετρελαίου φαίνονται στον Πίνακα 2:

Πίνακας 2: Κοστολόγηση για 1000 lt πετρέλαιο θέρμανσης µε µέση τιµή αντλίας στις 28/12/2012 (Πηγή ΣΕΕΠΕ).

Τιµή διυλιστηρίου (€)

630,48

Ειδική εισφορά 1,2%

7,57

ΡΑΕ

 0,21

ΔΕΤΕ 0,5%

 4,80

ΕΦΚ

 330,00

Περιθώριο

Πρατηριούχου/εταιρείας

 71,66

Λιανική Τιµή προ ΦΠΑ

1044,72

ΦΠΑ 23%

 240,28

Τιµή Αντλίας - Λιανική Τιµή

1285,00 (€)

Φυσικό Αέριο: Για την κοστολόγηση του φυσικού αερίου λήφθηκαν στοιχεία από την Φυσικό αέριο Αττικής (Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ ).

Έτσι θεωρήθηκε το οικιακό τιµολόγιο- τιµολογήσεις 2012, µε µέση τιµή χρέωσης ισχύος 6,36 €/60µέρες και χρέωση ενέργειας 0,0776 €/kWhth,HHV. Στις τιµές αυτές λαµβάνονται υπόψη οι φόροι ΦΠΑ (13%) και το ΔΕΤΕ (0,5%) για τη χρέωση ισχύος, ενώ στη χρέωση ενέργειας λαµβάνονται υπόψη οι φόροι: ΦΠΑ (13%), ΕΦΚ και ΔΕΤΕ (0,5%).

Η ανώτερη θερµογόνος ικανότητα του φυσικού αερίου θεωρήθηκε ίση µε  HHV=11,61kWh/Nm3 (σύµφωνα µε την ΕΠΑ Αττικής AE).

 


Ηλεκτρική ενέργεια: Θεωρείται οικιακό τιµολόγιο χωρίς χρονοχρέωση [Τιµολόγιο Γ1, πηγή ΔΕΗ ΑΕ , (ηµεροµηνία πρόσβασης 09/01/2013)] τριφασική παροχή ρεύµατος χωρίς νυκτερινό τιµολόγιο. Επίσης, θεωρείται ότι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί της 800kWhe ανά τετράµηνο. Εποµένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερµικών αναγκών αυτής θα τιµολογείται µε κόστος που αντιστοιχεί σε κλίµακα µεγαλύτερη από τις 800 kWhe ανά τετράµηνο.

Θεωρήθηκε συνολική παραγόµενη θερµική ισχύς ίση µε 2000 kWhth το τετράµηνο. Έτσι στην περίπτωση π.χ. της αντλίας θερµότητας µε συντελεστή συµπεριφοράς COP=3, θα καταναλωθεί ηλεκτρική ενέργεια ίση µε 2000/3=666,67kWhe. Συνεπώς, η κατανάλωση ρεύµατος για θέρµανση σε αυτή την περίπτωση εµπίπτει στην κατηγορία συνολικής τετραµηνιαίας κατανάλωσης 1001-2000 kWhe, αφού θεωρείται ότι οι πρώτες 800 kWhe είναι για τις υπόλοιπες ανάγκες της κατοικίας. Στον ηλεκτρικό λέβητα, όπου θεωρήθηκε βαθµός απόδοσης ίσος µε 1, για την αντίστοιχη παραγωγή ωφέλιμης θερµότητας, χρειάζονται 2000 kWhe. Έτσι η κατανάλωση ρεύµατος για θέρµανση σε αυτή την περίπτωση εµπίπτει στην κατηγορία συνολικής τετραµηνιαίας κατανάλωσης µεγαλύτερη από 2000 kWhe

Οι χρεώσεις της ΔΕΗ σύµφωνα µε το τιµολόγιο Γ1 για τις τρεις τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια φαίνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (Πηγή ΔΕΗ).

 

Σε αυτές τις χρεώσεις, προστέθηκε η χρέωση ισχύος για το δίκτυο µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής, για 40 kWe ισχύ, ενώ το πάγιο λόγω τριφασικού ρεύµατος χρεώθηκε στο ήµισυ στις καταναλώσεις λόγω θερµότητας. Στις παραπάνω χρεώσεις προστέθηκαν οι εξής φόροι: ΕΦΚ Ν.3336/05= 0,0022EURO/kWhe, 5%o ΕΙΔ. ΤΕΛ. Ν. 2093/92 13%ΦΠΑ.

Τέλος για τις αντλίες θερµότητας θεωρήθηκαν ότι είναι αντλίες 16kW µε Max LW 75°C ΕW 65°C Min LW 65°C ΕW 55°C, ενώ για τη ζώνη Β θεωρήθηκε το κλίµα της Αθήνας, ενώ για τη ζώνη Γ της Αλεξανδρούπολης.

Βιοµάζα: Για τις πελέτες και για τα καυσόξυλα θεωρήθηκε ΦΠΑ 23% και 13% αντίστοιχα.

Πελέτες ξύλου: Τιµή αγοράς καυσίµου (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ): 0,32 €/Kg ή 0,0640 €/kWhth. Κατώτερη θερµογόνος ικανότητα 18 MJ/kg.

Καυσόξυλα: Τιµή αγοράς καυσίµου (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ): 0,20 €/Kg ή 0,0514 €/kWhth. Κατώτερη θερµογόνος ικανότητα 14 MJ/kg.